Na czym polega recykling materiałów budowlanych?

Porozbiórkowe materiały budowlane stanowią znaczną część wszystkich odpadów, które trafiają na
składowiska. Zajmując w ten sposób ogromne obszary, powodują degradację środowiska

naturalnego. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest poddanie ich recyklingowi. Uzyskane w
wyniku specjalistycznych procesów surowce mogą być szeroko wykorzystywane w różnych
gałęziach przemysłu.

Recykling materiałów budowlanych

Do roku 2020 Dyrektywa Ramowa Komisji Europejskiej w Sprawie Odpadów zakłada
egzekwowanie odzysku na poziomie 70% według wagi. Z tego względu kwestie dotyczące
zwiększenia recyklingu odpadów budowlanych stają się bardzo istotne. W pełni wykorzystane
ponownie mogą być takie materiały, jak:

 • gruz budowlany – z cegieł, betonu,
 • żelazo,
 • metale nieżelazne – kolorowe,
 • szkło budowlane,
 • tworzywa sztuczne (jednorodne),
 • nieskażone trwale oraz niezanieczyszczone opakowania i palety,
 • grunty z obszarów ekologicznie nie skażonych.

Recykling materiałów betonowych, ceglanych i asfaltowych najczęściej odbywa się przy użyciu
mobilnych kruszarek. Dzięki temu skomplikowany logistycznie, często ze względu na znaczne
gabaryty i kosztowny transport odpadów jest niwelowany. Uzyskane w ten sposób surowce stosuje
się najczęściej do budowy dróg o nawierzchniach utwardzonych oraz jako kruszywo do
podbudowy. Szkło przetwarzane jest na stłuczkę szklaną, która może być materiałem w produkcji
szklanych elementów konstrukcyjnych. Metale kolorowe oraz żelazo są przetapiane i powtórnie
wykorzystywane, np. jako części rusztowań czy zbrojeń.

Korzyści recyklingu materiałów budowlanych

Recykling materiałów budowlanych jest wymogiem regulowanym m. in. przez przepisy unijne, ale
również generuje wiele korzyści. Można do nich zaliczyć, m. in.:

 • oszczędności oraz możliwość uzyskania dodatkowego przychodu – w wyniku sprzedaży
  uzyskanego w procesie recyklingu surowca,
 • eliminacja lub znaczące obniżenie kosztów dotyczących zakupu oraz transportu kruszyw
  kopalnych wykorzystywanych na podbudowy,
 • redukcja wydatków związanych z koniecznością transportu oraz magazynowania odpadów
  budowlanych na składowiska,
 • ograniczenie ilości składowanych odpadów – zmniejszenie degradacji środowiska
  naturalnego.